Onomastico del nome Samuele

Santi tradizionali
16 febbraioSanti Elia, Geremia, Isaia, Samuele e Daniele - Martiri
Altri Santi e Beati
20 agostoSan Samuele - Giudice e profeta d'Israele
3 marzoBeato Samuele Marzorati - Martire
Santo del giorno
Onomastico
NEWSLETTER
SONDAGGIO